Вие сте тук: Начало / Информационна система

Информационна система за съхранение, анализ и представяне на дендрохронологичните данни

Събираният голям обем от данни при дендрохронологичните изследвания се нуждае от подходяща организация, съхранение и съвременни инструменти за анализ и представяне на извлечената от тях информация. За целта в рамките на проекта е разработена информационна система за дървесни прирастови данни с уникални характеристики и съдържание. Обработените и организирани в нея данни служат за разпространение на резултатите от научните изследвания по проекта. По този начин получените резултати от извършените по него дейности, емпиричните и аналитичните наблюдения могат да послужат в бъдеще за нови изследвания от настоящия или други научни екипи.

За реализирането на този работен пакет по проекта са извършени следните дейности:

  •  Инсталиране на компонентите на информационна система за дендрохронологични данни
  • Попълване на базата данни със събраните по проекта данни от измерванията на терена и получените прирастови хронологии
  • Разработване на модулите на уеб приложение за анализ и представяне на съхраняваната в базата данни информация
Публикации, презентации и постери

Монография: Зафиров, Н., Е. Молле, 2022. Статистически методи за анализ в дендрохронологията със системата R.

Статия: Zafirov, N., M. Panayotov, N. Tsvetanov, I. Nikolchova, V. Trouet, 2020. Dendroclimatic analysis of Pinus peuce Griseb. at subalpine and treeline locations in Pirin Mountains, Bulgaria.

Статия: Zafirov, N., D. Dimitrov, E. Molle, 2020. Dynamics of the health status of Scots pine (Pinus sylvestris L.) and Austrian pine (Pinus nigra Arn.) in Balkan Mountains range, Bulgaria.

Статия: Димитров, Д., 2019. Кратък обзор на развитието на дендрохронологичния метод през 19-ти и 20-ти век.

Презентация: Зафиров, Н., Д. Димитров, Е. Молле, 2020. Динамика на здравословното състояние на белия (Pinus sylvestris L.) и черния бор (Pinus nigra Arn.) в Стара планина, България.

Постер: Zafirov, N., M. Panayotov, N. Tsvetanov, I. Nikolchova, V. Trouet, 2019. Dendroclimatic analysis of Pinus peuce Griseb. at subalpine and trealine locations in Pirin mountain, Bulgaria.

Постер: Zafirov, N., Dimitrov, E. Molle, L., Milchev., 2019. Radial increment of old Pinus nigra Arn. forests at newly studied locations in mountain regions of Bulgaria.

Постер: Zafirov, N., Dimitrov, D., Mirtchev., 2018. Dynamics of the radial increment of Scots pine (Pinus sylvestris L.) and Austrian pine (Pinus nigra Arn.) in Balkan Mountain range, Bulgaria, depending on climate change and stand origin.